Download Play online
000 Mundu maata
001-3 Sri Guru gitamu
004-5 Maha Muni Kandu koori
006-14 Bhagavan Visishtatha Dr KS
015-20 First Sep 1896
021-28 Ramanante Vasi Kavya Kanta
029-34 Amarakavi Sri Muruganar
035-41 Daivarata Gajananulu
042-46 Pranavananda
047-49 Nidimusali Balarama Reddy
050-55 Srimad Bhagavat Sandarsanamu
056-61 Dhyanam
056 Nijamaina Suki
062-64Saranagati Tattvam
065-69 Mrutyunjayatvam Virabhadrayya
070-75 Nirvana shatkam
076-77 Sri Bhagavadgita Saram Sarma
078-81 Devikalottaramu
082-84 Ari Ramana Bhagavan Ashtavakra gita
084a-84b Arunachala Pancha Ratnamulu
085-91 Aruna giri TR Kanakamma
092-97 Sri Raman Maharshi DK Roy
098-101 Ramanud anagan evaru
102-105 Arunachala Ramana Chi Krishna Rao
106-09 Sri Ramana Pratyekata