„Arunagiri Yogi je Vítěz nadevšemi“…citace z „Sláva Arunáčaly“

Jak přemoci osud?

Jedna zámožná paní řekla Ramanovi Maharišimu: ‚Jsem požehnána vším, co by si lidská bytost mohla přát.‘ Její hlas se zlomil. Stěží se kontrolujíce pokračovala, ‚Mám vše, co chci, co by jen člověk mohl chtít,…ale,…ale nemám klid mysli. Něco tomu brání, pravděpodobně můj osud‘. Chvíli bylo ticho. Ramana poté promluvil svým obvykle laskavým způsobem: ‚Dobře, řekla jste, co jste chtěla říct. Co to je osud? Není žádný osud. Odevzdejte se a všechno bude v pořádku. Hoďte veškerou zodpovědnost na Boha a nevláčejte tu zátěž sami. Co vám potom může osud udělat?‘
O: Odevzdání je nemožné.
M: Ano, úplné odevzdání je nemožné. Částečné odevzdání je však jistě možné pro každého. Za nějaký čas toto částečné odevzdání povede k úplnému odevzdání. Dobře, jestliže je odevzdání nemožné, co lze potom dělat? Není zde žádný klid mysli. Jste úplně bezmocní a nedokážete s tím nic udělat. Jediné co to vyřeší je odevzdání.
O: Částečné odevzdání-dobře, může to změnit osud?
M: Jistě, může.
O: Není osud výsledkem minulé karmy?
M: Jestliže se jeden odevzdá Bohu, Bůh se na to dohlédne.
O: Jestli je to v Boži moci, jak to Bůh udělá?

BOA_027(1)
Šrí Bhagaván sestupujíce z Hory

M: Všichni a všechno jsou jenom On.

Utrpení a zlo

Často se ptáme, proč jsou všechny stvořené věci tak plné utrpení a zla? Vše, co k tomu může být řečeno, je, že je to Boží vůle, která je zahalena tajemstvím. Žádný motiv, žádná touha, žádný konec, kterého lze dosáhnout, to vše může být připsáno této nekonečné, nejmoudřejší a nejmocnější Bytosti. Bůh je nedotčen všemi aktivitami, které se dějí v Jeho přítomnosti. Nedává žádný smysl připisovat zodpovědnost a motiv tomu Jednomu, před tím, než se to stalo mnohostí. Ale Boží vůle pro předepsaný běh událostí je dobré vysvětlení pro sužující otázku svobodné vůle. Jestliže je mysl sužována tím, co se nám stane nebo tím, co bylo spácháno, či tím, co bylo opominuto, je moudré se vzdát pocitů zodpovědnosti a svobodné vůle tím, že budeme na sebe pohlížet jako na předepsané instrumenty Nejmoudřejšího a Nejmocnějšího, konající a trpcí, jak se Mu zlíbí. Potom je to On, který má vše na starosti a to nám dává klid.

Oddanost

Oddanému, který se modlil, aby měl častější vize Šivy, Ramana řekl, „Odevzdej se Mu a snášej Jeho Vůli, v průběhu toho, jak se objevuje a mizí; očekávej Jeho potěšení. Kdybys Ho žádala, aby dělal tak, jak ty chceš, to není odevzdání, ale rozkazování Bohu. Nemůžeš po Něm chtít, aby tě poslouchal a zároveň si myslet, že si se Mu odevzdala. On ví, co je nejlepší a kdy a jak to udělat. Je to Jeho starost. Ty se nemusíš o nic starat. Všechny tvé záležitosti jsou Jeho. Toto je odevzdání. Toto je oddanost.“

Boží Milost

Boží Milost představuje ve skutečnosti to, že On září v Srdci každého jako Pravé Já; tato Síla Milosti nevylučuje nikoho, ať už dobrého či nikoliv. Hledající by měli překonávat utrpení s klidnou myslí a s pevným přesvědčením, že tak činí Boží Milost, aby se jeho mysl uklidnila.

Uctívání

Člověk, který se ztotožňuje se svým tělem, nemůže uctívat Boha bez formy; cokoliv uctívá, bude pouze uctívání formy a nic jiného.

Úspěch a Nezdar

Když se jakýkoliv čin stane úspěšným, nebuď pyšný, myslíce ‚Toto bylo dosaženo mým přičiněním‘; (raději), buď přesvědčen, že Bůh je milostivý. Jestliže žádaného úspěchu není dosaženo, nemělo by se na to nahlížet tak, že tento čin byl neúspěšný; úspěchem je totiž pochopení, že tento čin byl již úspěšný Boží Milostí a ne pouhým lidským úsilím.

Sri Bhagavan at Skandashram
Šrí Bhagaván ve Skanda ašrámu.

Poté, co byl vykonán špatný skutek, člověk by se zato neměl přestat mít rád; měl by se rozhodnout, že v budoucnosti již skutek nevykoná, aby se vyhnul pochybení.

Úspěch a nezdar náleží osudu a ne tomu, zdali má člověk silnou vůli anebo ji postrádá. Člověk by měl raději zkoušet dosáhnout rovnováhy mysli za všech okolností. To náleží vůli. Pro hledajícího je lepší být ve světě, vzbuzujíce soucit ostatních, raději než být ve stavu, který by mu ostatní záviděli.

Sri Bhagavan sitting in Old Hall
Šrí Bhagaván sedíce ve Staré Hale

Tajemství šťastného života

Jestliže člověk přehlíží chyby ostatních a vidí pouze jejich klady, čímž udržuje svou mysl klidnou, celý jeho život bude šťastný. Být nedotčen všemi věcmi, s klidnou myslí, zbaven všech tužeb a bez nenávisti, to je to krásné v hledajícím.

Postoj vůči nepřátelům

Nepřítel nenávidí vaše ego, které jako hledající vlastně chcete zabít; takže stejně jako kovadlina pro zlatníka, je to vlastně váš přítel.

Získání Milosti ve snu

S přihlédnutím k některým názorům o délce zkušenosti atd., nazýváme jednu zkušenost ve snu a jinou zase zkušeností v bdělém stavu. S ohledem na Skutečnost jsou obě zkušenosti neskutečné. Člověk může mít ve snu zkušenost obdržení Milosti, jejíž efekt a vliv na jeho celý následný život může být tak hluboký a trvalý, že se to nedá nazvat neskutečné – zatím co nazýváme skutečným nějaký bezvýznamný incident v bdělém stavu, který pouze proletí kolem nás, je zcela obyčejný a je brzy zapomenut.

Druhý zážitek smrti na Hoře

Celou dobu říkám, že Centrum a Srdce je na pravé straně, navzdory tomu, že různí učení muži jsou jiného názoru. Hovořím však z vlastní zkušenosti. Poznal jsem to dokonce i doma, během svého vnitřního vnoření. Potvrdilo se to znovu i během události, jež byla zaznamenána v Sebe-Realizaci (kniha), tehdy jsem to znovu cítil a zažíval velice jasně. Znenadání, z jedné strany přišlo světlo smazávající vidění celého světa. Cítil jsem, že srdce na levé straně se zastavilo a tělo se stalo netečným a zmodralo. Vasudéva Šastri objal mé tělo a plakal nad mou smrtí, ale já jsem nemohl mluvit. Celou dobu jsem cítil, že Centrum Srdce na pravé straně fungovalo tak jako vždycky. Tento stav trval 15 nebo 20 minut. Potom, najednou něco střelilo zprava doleva, stejně jako raketa vystřelená k nebi. Krev začala znovu obíhat a byl znovu nastolen stav mého těla.