எல்லையற்ற பரம்பொருள் தன்னை ஓர் எல்லைக்கு உட்படுத்திக் கொண்டு, புவியுலகிற்கு இறங்கி வருதலே அவதாரம் என்பதன் பொருள். இறைவன் எடுக்கும் அவதாரங்களில் எல்லாம் சிறப்புறுவது அவர் எடுக்கும் சத்குரு அவதாரமே. மறத்தை வீழ்த்தி, அறத்தை மேம்படுத்தி, மக்களின் உய்வுக்கு வழிகாட்ட இறைவனின் அவதாரமாய் வந்தவர் பகவான் ஸ்ரீ ரமணர். “பிறப்பறுக்கும் பிஞ்ஞகன் தன் பூங்கழல்கள் வெல்கு” என மணிவாசகர் கூறுவதற்கு ஏற்ப, அஞ்ஞானத்தின் காரணமாய் நாம் எடுக்கும் பிறப்பிற்கு முடிவுகட்ட, விஞ்ஞான வழியை உணர்த்த வந்த மெய்ப்பொருளே பகவான் ஸ்ரீ ரமணர்.

இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த பகவான் ஸ்ரீ ரமணரின் வாழ்க்கை, உபதேசங்களை உலகெங்கும் அறியச் செய்வதே திருவண்ணாமலை ஸ்ரீ ரமணாச்ரமத்தின் தலையாய நோக்கமாகும். தற்பொழுது தமிழ்கூறும் நல்லுலகம் பகவானது உபதேசங்களை இணையதளத்தின் மூலம் அறியும்பொருட்டு இப்புதிய இணையதளம் ஸ்ரீ ரமணாச்ரமத்தால் துவக்கப்பட்டுள்ளது. ரமண அன்பர்களுக்கு இவ்விணையதளம் பெரிதும் உதவியாக இருக்கும் என்று நம்புகிறோம்.

For those new to Ramana Maharshi

Ramana Maharshi (“Bhagavan”) was a 20th century South Indian sage who continues to radiate peace and Self-awareness to the global community of spiritual seekers. You do not need to join any organisation, adopt any belief system, or worship anyone or anything to experience this transmission of bliss and clarity. Bhagavan simply points you towards your innermost Self, the unchanging reality underlying all that exists. It is as if your life and the world is a movie; Bhagavan’s practice of asking Who Am I? allows you to find real happiness through the realisation you are the screen itself, not the projected movie.

To begin your exploration of Bhagavan’s teachings and his method of Self-Inquiry, we suggest that you download and read a free short book called “Who Am I?” . After that, we suggest that you read a more extensive book called “Talks with Sir Ramana Maharshi”.  Other resources include past editions of the Mountain Path and the Sarangathi newsletter from our  publications page,  audio recordings such as that of the Ashtavakra Gita, and view videos of past talks at the ashram.

The ashram strives to make as much literature free and online as possible.   Online resources can be found through our Resource Center and from the menu selections.   For a physical copy, you can order books from the online bookstore.  There are different sites for within India and Internationally.

If you are not in Tiruvannamalai and one is available locally, you may attend a satsang (spiritual group) meetings for fellowship and group practice in Bhagavan’s Self-Inquiry teachings.  Our site has a list of satsangs worldwide here, and the New York ashram has a list of satsangs in North America.

Finally, we suggest that you visit Bhagavan’s ashram (“Sri Ramanasramam”)  in Tiruvannamalai, South India for a full immersion in Bhagavan’s transmission of Self.

For newcomers interested in visiting the ashram

Sri Ramanasramam is a spiritual center (ashram) in Tiruvannamalai, Tamil Nadu, about 160 kilometers southwest of Chennai. It is where Ramana Maharshi lived for 55 years until his death in 1950. It is located at the base of the sacred mountain Arunachala, which has been highly revered as a source of great spiritual power since ancient times. For Ramana Maharshi and spiritual seekers associated with him, Arunachala represents and transmits knowledge of the transcendent Self.

The ashram makes itself available as a home (generally for stays of a week or less) to seekers who wish to immerse themselves in Ramana’s and Arunachala’s transmission of Self-knowledge. There are no requirements for taking part in any particular beliefs or worship practices while you are there; visitors are free to take advantage of ashram activities and resources as they individually see fit. The ashram provides comfortable rooms and wholesome South Indian food for visitors from all over the world. See the accommodations section for details on visiting the ashram.

If you are a visitor unaccustomed to the Tamil Nadu culture and wish to learn more, please read the etiquette page regarding behaviours around holy places.  Tamils are in general kind and tolerant people and will likely not tell you if you commit a faux pas!

Arunachala

Study His Teachings

Sri Ramanasramam

Discover His Ashram

Puja

Enjoy photos, audio, and video

Saranagati eNewsletter

Download – Saranagathi eNewsletter May 2022 issue.

 

 

Upcoming Events

Join Us Online

Arunachala Chant

Menu