Translated into Tamil the Agama: Sarvajnanotharam – Atma Sakshatkara.

Menu